POŁĄCZENIE ZE SKOK „BESKIDY”

Szanowni Państwo, drodzy klienci SKOK „Poznaniak”

Niezmiernie miło nam poinformować, iż w dniu 26 czerwca 2020 r. Przedstawiciele SKOK „Poznaniak” oraz SKOK „Beskidy” podjęli decyzję o połączeniu obu Kas, co jest niewątpliwym sukcesem zarówno dla SKOK „Poznaniak” jak i dla SKOK „Beskidy”. Połączenie nastąpi z dniem wpisania tego faktu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jednocześnie informujemy, iż podmiot ukształtowany w wyniku połączenia, po zatwierdzeniu zmian w Statucie, będzie nosił nazwę SKOK Progres.

Należy podkreślić, że działania zmierzające do połączenia zostały podjęte w konsekwencji przyjętych przez Zebranie Przedstawicieli już w 2019 r. „Kierunków rozwoju działalności”. Wynikiem tych działań było uzyskanie w dniu 16 czerwca 2020 r. zgody Komisji Nadzoru Finansowego na to połączenie. 

Dlaczego?!

Połączenie ma na celu osiągnięcie określonych zamierzeń strategicznych i finansowych, a jego konsekwencją będzie stworzenie organizacji, która będzie mogła efektywniej realizować wyznaczone cele, w tym efektywniej realizować oczekiwania i potrzeby członków obu Kas.

Istotnym elementem tego połączenia jest fakt, iż występuje wola obu ww. podmiotów w kontekście wzajemnej współpracy oraz integracji.

 Co w praktyce połączenie oznacza dla członków obu Kas?!

Połączenie oznacza, że członkowie obu Kas uzyskają atrakcyjniejsza ofertę produktową w tym:

  • będzie zapewniony dostęp do Kart VISA,
  • zostanie udostępniony elektroniczny dostęp do rachunku przez aplikację mobilną,
  • zostanie wprowadzona możliwość uzyskania większego zakresu finansowania w postaci kredytów i pożyczek (w tym również w ramach kredytów hipotecznych).

Kasy działające wspólnie jako jeden podmiot, dzięki połączeniu będą stabilniejszą organizacją zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym, tym samym będą mogły szybciej  i efektywniej reagować na potrzeby i oczekiwania swoich członków.

Jednocześnie informujemy, że w terminie 3 miesięcy od dnia powiadomienia o połączeniu kas lub przekształceniu kasy deponenci mogą podjąć (wypłacić) albo przenieść środki objęte ochroną gwarancyjną zgromadzone w kasie, która powiadomiła deponenta, do innej kasy lub innej instytucji kredytowej, bez ponoszenia kosztów, w przypadku gdy środki te na koniec dnia połączenia kas lub przekształcenia kasy przekraczają limit gwarancji określony w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.