Zebranie Przedstawicieli

W dniu 23 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Poznaniak” , które m.in. podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego i sprawozdania finansowego za rok 2016, przekazania nadwyżki bilansowej za rok 2016 na fundusz zasobowy, udzielenia absolutorium Członkom Zarządu, przyjęcia zmian w Statucie Kasy.
Ponadto Zebranie Przedstawicieli dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej na 6-letnią kadencją, którymi zostali:
Baranowski Michał – Przewodniczący
Bąk Andrzej- Członek
Maik Henryk – Członek
Wachowski Piotr – Członek.
Bilans oraz rachunek wyników na 31.12.2016 r. oraz Opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego można znaleźć w zakładce „O firmie – Sprawozdania”